Аналіз європейського ринку безпечного скла та склопакетів

29.12.2021

30 вересня 2021 року пройшла значна подія у віконній та фасадній галузі – друга онлайн кон­ференція WINDO KYIV Conference ALU, яка була повністю присвячена темі ALU фасадів та склу. Рівень спікерів був максимально високим і по­тужним. Одним з них був комерційний директор компанії Glas Trösch пан Фолькер Гермман. Цікава доповідь пана Фолькера привернула нашу увагу, і ми вирішили поділитись цією ексклюзивною ін­формацією з читачами WT.

Про Glas Trösch

Glas Trösch – швейцарська компанія, була створена у 1905 році. Управління компанією відбувається сім'єю Трьош вже у 5-му поколінні. До групи компа­ній Glas Trösch входять більше ніж 70 підприємств. Виробництва зосередже­ні у 12 країнах Європи та одне у США. В компанії працює більше 6000 співробіт­ників. Спеціалізація компанії – вироб­ництво флоат-скла різних модифікацій (тріплекс, гартоване, фарбоване та інші різновиди) та склопакетів будь-якої складності.

Виробництво флоат-скла це безпе­рервний процес, який відбувається на нерозривній виробничій лінії довжи­ною майже 1 км. Максимальні розмі­ри скла, яке випускається компанією Glas Trösch сягають 9000 х 3210 мм, а товщина скла – від 3 до 12 мм.

Основні продукти та сфери застосування

Переважна частина продукції Glas Trösch це виробництво флоат-скла: EUROFLOAT – звичайне флоат-скло, EUROWHITE – біле максимально прозо­ре флоат-скло, та різновиди скла з по­криттям SILVERSTAR – енергозберігаюче, сонцезахисне та мультифункціональне скло, яке виробляється за спеціальною технологією 24 години/7 днів на тиж­день. Сфери застосування абсолютно різні, починаючи із зовнішнього оформ­лення: скління вікон, фасадів, дахів тощо, закінчуючи інтер’єрним оформленням. Якісною конкурентною перевагою ком­панії Glas Trösch є також виготовлення та застосування вузькоспеціальних типів скла: всіх без виключення типів безпеч­ного скла, протипожежного скла, анти­блікового та дзеркального скла.

Детальніше про безпечне скло

Загартоване скло. Одношарове без­печне скло SWISSDUREX виготовляється у процесі гартування і може бути або повністю загартованим, або термозміц­ненним. Також дане скло може бути по­фарбоване в будь-який колір, так званий трафаретний друк, але вибір кольору та фарбування скла відбувається до мо­менту гартування.

Якщо почати аналізувати розви­ток ринку такого загартованого скла в країнах ЄС, то починаючи з 2017 по 2019 роки кількість такого продукту залишається стабільною 63-66 млн кв. метрів (графік 1). У той же час продаж такого скла постійно зростає з 83 до майже 96 млн кв. метрів. Ця різниця насамперед забезпечується за раху­нок імпорту від 25 до 37 млн кв. ме­трів скла, стосовно експорту – то він досить незначний.

Якщо проаналізувати країни похо­дження імпорту загартованого скла (графік 2), то ми бачимо, що це в основ­ному Китай, а на другому місці Туреччи­на з доволі значною кількістю імпорту. Експорт в основному відбувається до Швейцарії, яка не є частиною Європей­ського союзу, а також частина його по­стачається у Росію.

Триплекс

Триплекс — це багатошарове (2 або більше) скло, в якому шари склеюють між собою полімерною плівкою або рідким полімером. Triplex значить – по­трійний. Винахідником багатошарового скла в 1903 р. випадково став фран­цузький хімік Едуард Бенедиктус. Впав­ша на підлогу колба, вкрита залишками пластику, не розсипалась на уламки. І вченому прийшла геніальна ідея вико­ристання своєї знахідки в автомобіле­будуванні, для зниження травматизму в аваріях.

В компанії Glas Trösch такий вид скла має назви SWISSLAMEX та EUROLAMEX. Даний продукт дуже за­требуваний, а його технологія вироб­ництва є складнішою ніж інших про­дуктів. Компанія Glas Trösch виробляє триплекси будь-якої складності, з ви­користанням традиційних прозорих або кольорових плівок та поєднанням різноманітних товщин скла.

Ситуація на ринку триплексу в краї­нах ЄС виглядає наступним чином. За даними 2017-2019 років потреба у три­плексі дещо зросла. Це пояснюється впровадженням певних регуляторних актів в різних країнах, тобто обов’яз­кове застосування триплексу в певних спорудах. У зв'язку з цим зросло спожи­вання з 55 до 61 млн.кв.м, а відповідно і виробництво 52-57 млн.кв.м. Частка імпорту (графік 3) та експорту даного продукту не є такою значною як у загар­тованого скла, і становить біля 15%, але ми бачимо, що імпорт все ж таки ком­пенсує споживання триплексу на близь­ко 4 млн кв. метрів.

Якщо більш детально проаналізувати географію імпорту та експорту триплек­су (графік 4), то по імпорту лідирують Китай та Туреччина, і як не дивно третє місце займає Білорусь. Стосовно екс­порту тут знову лідер Швейцарія.

Склопакети

Коли ми говоримо про склопакети, то 98% з них це склопакети з покриттям. Склопакет має нести в собі певні функції та властивості. Основні з них це комфорт простору, енергозбереження, безпека, сонцезахист. Компанія Glas Trösch має можливість виготовляти склопакети максимального розміру 9000х3210 мм. Наші продукти можуть устатковуватись спеціальними функціями, наприклад функція «alarm» (тривоги), що подає сигнал у випадку наближення/розбит­тя, або антиконденсаційний склопакет SILVERSTAR FREE VISION, який запобігає появі конденсату на склі.

Ми використовуємо скло із спеці­альними функціями:

- SILVERSTAR ALARM

- SILVERSTAR EN2plus

- SILVERSTAR FREE VISION

- SILVERSTAR SUNSTOP Night Vision

Далі, проаналізуємо ринок склопаке­тів в ЄС (графік 5), де ситуація виглядає наступним чином. Кількість виробни­цтва і продажу склопакетів є майже рівною, тобто те що виробляється в рамках Європейського союзу, в такій же кількості продається. Тільки незначна частина іде на експорт, і це, переваж­но, спеціальне скло та великогабаритні склопакети.

Також ми бачимо, що об'єм ринку­ склопакетів фактично вдвічі перевищує ринок загартованого скла та триплексу.

Стосовно хоч і незначного імпорту та експорту склопакетів, то тут знову в лідерах по імпорту Китай та Туреччина, а по експорту багато склопакетів іде на Норвегію, Швейцарію та Північну Аме­рику (графік 6).

Якщо ми проаналізуємо структуру і ди­наміку розвитку склопакетів компанії Glas Trösch (графік 7) то побачимо, що впро­довж 2017-2020 років частка триплекса у загальному портфелі постійно збільшу­ється від 15% у 2017 році до 39% у 2020.

З іншого боку ми спостерігаємо суттє­ве зменшення частки склопакетів з ви­користанням одношарового безпечно­го/термозміцненого скла, з 33% у 2017 році до 6% у 2020 році.

Енергозбереження в скло­пакетах Glas Trösch

Одним із найважливіших показників якості склопакетів є енергозбережен­ня, зокрема коефіцієнт теплопередачі U-Wert, який представлений на графі­ку 7. Ми бачимо: що з 1950 року до сьо­годнішнього дня, коли використовува­лось звичайне скло, коефіцієнт U-Wert був максимально високим і складав близько 6 W/m2K, а коли з’явилась технологія покриття, U-Wert зменшив­ся майже вдвічі. Далі з’явились інертні гази, використання яких також вплини­ло на зменшення U-Wert (графік 8).

Сьогодні з покриттям та інертним га­зом ми маємо склопакет з коефіцієнтом U-Wert 0,5 W/m2K, що в 12 разів менше, ніж з самого початку розвитку склопаке­тів. Це означає, що ми практично в 12 ра­зів покращили показник теплопередачі.

Цікавим є також те, що у 2003 році Glas Trösch брали участь у виставці з продуктами SILVERSTAR, де ми презен­тували склопакет з показником U-Wert 0,2 W/m2K.

Щодо нанесення покриття, то Glas Trösch має 5 коутерів, де наноситься таке покриття: у Франції, Німеччині і Польщі (графік 9).

Ринок скла із покриттям за 2017-2019 рр. в рамках ЄС є набагато біль­шим ніж по іншим продуктам. Попри зменший попит, обсяги виробництва постійно зростають з 197 млн.кв.м в 2017 році до 211 млн.кв.м в 2020 році.

   

Чому продажі менші? Тому що досить велику кількість скла з по­криттям виробники експортують в такі країни як: США, Росія та ін. Наявне покриття на склі, виро­блене у ЄС є надзвичайно енерго­ефективне та естетичне, про що свідчать показники експорту, тому таке скло високо ціниться в усьому світі.